Wpisy z miesiąca Marzec 2014

WRPO+2014 czyli Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Diagnoza potencjału zasobów odnawialnych wykorzystywanych na cele energetyczne w ramach programu regionalnego obowiązującego od 2014 do 2020

 

Region wielkopolski jest obszarem, na którym występują sprzyjające warunki dla rozwoju energetyki mającej podłoże w cennych źródłach odnawialnych. Sięganie do tych źródeł jest coraz bardziej widoczne w przypadku województwa wielkopolskiego – taki stan rzeczy umożliwia wzmacnianie niezależności energetycznej. Obranie niniejszej strategii staje się potencjalną specjalizacją regionu. Potencjał energetyki wiatrowej województwa wielkopolskiego, w porównaniu z innymi województwami, jest określany, jako korzystny. Wszystko to dzięki przeważającym na tym terenie wiatrom zachodnim. Symulacyjne badania wykazują, że przy wysokości 100 m.n.p.m. średnia prędkość wiatru może przekroczyć 6 m/s. Jednakże wykorzystanie energii wiatrowej, jako źródło energii odnawialnej w obrębie wielkopolski jest różnorodne – dlatego też możemy ten region podzielić na 4 strefy:

  • bardzo dobrych możliwości – wschodni obszar województwa, położony na wschód od Słupcy,
  • dobrych możliwości – obszar centralnej i zachodniej części województwa,
  • średnich możliwości – północna, północno-wschodnia i południowa część województwa,
  • słabych możliwości –  północno-zachodnia część województwa.

Istnieje praktyczne ograniczenie wykorzystania instalacji przetwarzających energię wiatrową w obszarze zurbanizowanym, konieczne jest zachowanie odpowiedniej odległości od obszarów zamieszkania. Więcej

Strategiczne wsparcie zintegrowanego rozwoju BSR oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej

Pomoc, którą otrzymać można otrzymać w postaci dotacji unijnych, ma na celu wyrównanie poziomu socjalnego i ekonomicznego poszczególnych regionów w całym obszarze Morza Bałtyckiego. Celem nadrzędnym jest tu przede wszystkim stworzenie programu rozwoju o charakterze ponadnarodowym. Dzięki wdrożeniu takich rozwiązań inwestycje podejmowane w całym wzmiankowanym regionie będą obejmowały realizację tych samych celów. Więcej

Perspektywa gospodarki odpadowej w świetle programu WRPO 2014+

Województwo wielkopolskie może uzyskać pomoc w uzyskiwaniu dotacji w kwestii gospodarki odpadami w ramach programu WRPO 2014+, ponieważ stan gospodarki odpadami wciąż nie spełnia wymogów prawa unijnego. Wparcie gospodarki odpadami stanowi priorytet w okresie 2012–2017. Zmiany mają nastąpić w kwestiach dotyczących: Więcej