Wpisy z miesiąca Kwiecień 2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi strategiczny dokument, na podstawie którego możliwe jest wyznaczenie kierunków rozwoju gmin w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami, na lata 2014-2020. Więcej