Szybka ścieżka – wspomaganie badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa

Szybka ścieżka stanowi kontynuację działania, które realizowane jest w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem działania określanego mianem szybka ścieżka jest podniesienie innowacyjności w sektorze polskich przedsiębiorstw. Zrealizowane ma być to dzięki wykorzystywaniu rezultatów segmentu prac B+R.

Dla kogo przeznaczony jest konkurs?

Szybka ścieżka stanowi kontynuację działania, które realizowane jest w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Autor zdjęcia: zsoolt

W konkursie tym brać udział mogą przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria stawiane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Firmy te mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów, które obejmują realizację badań przemysłowych, bądź też prac rozwojowych realizowanymi nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonej przez dany podmiot działalności gospodarczej, a także wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej tychże podmiotów. Spełniony musi być jednak warunek mówiący o tym, że przedmiotem projektu musi być rozwiązanie, wpisujące się w zakres tak zwanej Krajowej inteligentnej specjalizacji.

Warto tu podkreślić, że w obecnej perspektywie finansowej, przeznaczonej na lata 2014-2020, szacowana alokacja, która przeznaczona jest na wsparcie całego Poddziałania 1.1.1 wynosi kwotę około 1,9 miliarda euro, co niewątpliwie nie jest niską sumą.